සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

කළුතරටත් දේශිය කර්මාන්ත පුරයක්

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ හා අගමැතිතුමන්ගේ අදහසකට අනුව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිවීමට යෝජිත දේශීය කර්මාන්තපුරය සදහා තෝරාගත් ඉඩම නිරික්ෂණය
READ MORE

අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයින් සඳහා RO…

නව ප්‍රවණතා අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයින් දිරිගැන්වීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා RO Smart Hub ආරම්භ කරන ලදී
READ MORE