අගෝස්තු 13, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි

නව රජයේ වරාය හා නාවික කැබිනට් අමාත්‍ය ලෙස ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ඉදිරියේ ඓතිහාසික මහනුවර මගුල් මඩුවේදි 2020-08-12 දින දිව්රුම් දෙන ලදී.