ජූලි 29, 2020 ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි

දැයේ දූ දරුවන්ගේ ජීවිත උසස් අධ්‍යාපනයෙන් ආලෝකමත් කිරීමේ උතුම් අභිලාෂය පෙරදැරිව ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මැතිතුමන්ගේ මූලිකත්වයෙන් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයට නව විශ්ව විද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැකසෙන වේගවත් සැලැස්ම